Co jsou tuhá alternativní paliva?

9. 2. 2024

Co jsou tuhá alternativní paliva?

Znáte pojem tuhá alternativní paliva, která označujeme zkratkou TAP? Jak název napovídá, jedná se o alternativní řešení pro zajištění energie v podobě tepla namísto běžně využívaných primárních zdrojů, jako je například uhlí či plyn.Tuhá alternativní paliva a jejich užívání ošetřuje příslušná legislativa.
Ve Sbírce zákonů se nachází nová vyhláška (č. 169/2023 Sb., o TAP z odpadů), která je platná od 17. 6. 2023.
V ní jsou definovány dva typy odpadu, jež na základě splnění daných kritérií „mohou přestat být odpadem“. A sice tuhá paliva z odpadů obecně a pak tuhá paliva vyrobená z biomasy, která byla odpadem.
Jedním z cílů vyhlášky je mimo jiné zajistit, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí či lidského zdraví více, než by představovalo nakládání s tuhými alternativními palivy v odpadovém režimu.
Důležité je vědět, že právní předpisy zohledňují využití ostatních odpadů jako TAP v případě, že není vhodnější způsob, vždy se ale řídí principy tzv. hierarchie odpadového hospodářství.

 

 

Z ČEHO SE TUHÁ ALTERNATIVNÍ PALIVA VYRÁBĚJÍ?

Zdrojem surovin pro výrobu tuhých alternativních paliv jsou:

  •     odpadní nerecyklovatelné plasty, platí, že vytříděné plasty je nejlepší použít k produkci výrobků z recyklovaných plastů, ne vždy je ale recyklace plastů možná
  •     kompozitní materiály, které jsou složeny z více druhů materiálů a většinou je nelze recyklovat (např. sáčky od koření, blistry od léků atd.)
  •     pneumatiky (černé částečky v TAP jsou zejména rozemletá guma z pneumatik)
  •     průmyslové odpady
  •     textilie a další

Pro jejich výrobu se používají různé směsi, které jsou připravovány z různých druhů odpadu specializovanými firmami.

A VÍTE, JAK SE LIŠÍ POUŽÍVÁNÍ TAP VE SPALOVNÁCH A CEMENTÁRNÁCH?

Odpady jsou v cementárnách využívány jako přísady do suroviny, tedy i do samotného cementu, a současně jsou používány jako alternativní paliva.
V ČR se v cementárních rotačních pecích často používají tyto spalované odpady: použité pneumatiky, vytříděné oleje, rozpouštědla, kapalné odpady, které vznikají při zpracování ropy a uhlí, tuhé odpady ve formě odpadního dřeva, ale také odpady z kožedělného průmyslu, masokostní moučka a kafilerní tuk.

Cementárny pomáhají odstraňovat staré ekologické zátěže v podobě kalů, které byly dlouhá léta ukládány v tzv. kalových rybnících.

Využití materiálu v cementárně je komplexní – z energetického hlediska dochází k částečné náhradě standardních paliv, popel zase částečně nahrazuje primární suroviny (uhlí, ropa atd.). Součásti odpadu, který nelze spálit, se stávají beze zbytku součástí tzv. cementářského slínku. Na rozdíl od spaloven odpadu totiž nevzniká v cementárnách nebezpečný odpad v podobě strusky či popílku, a to především díky vysokým teplotám, kdy má plamen okolo 2 100 °C, a dlouhé době hoření.

UŽÍVÁNÍ TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obecně dochází při spalování odpadu i k produkci jedovatých spalin. K minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí existuje příslušná legislativa, která má jasně stanovené přípustné limity pro obsah škodlivin a znečišťování, zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Moderní technologie spalování odpadu a přísné regule pro filtrační zařízení snižují do značné míry tyto negativní dopady.

Využívání odpadu formou tuhých alternativních paliv je ekologičtější variantou než jejich skládkování. Úplně nejlepší možností ale je, pokud se snažíme vzniku odpadu předcházet. Způsobů a cest je mnoho. A má-li to smysl? Samosebou, věřte, že malý krok pro nás je velkým krokem pro přírodu.