BATERIE A AKUMULÁTORY

13. 7. 2023

BATERIE A AKUMULÁTORY

Jak třídit baterie, jak se recyklují baterie

Baterie jsou materiálově náročné. Porovnáme-li množství použitých materiálů a životnost, dojdeme k závěru, že se jedná o velmi neefektivní zdroj energie. Jak ekonomicky, tak ekologicky. Jelikož jsme ještě na nic lepšího nepřišli, jejich spotřeba a tím i vyrobené množství se neustále zvyšují. Většina baterií nemá dlouhou životnost. Každá se dříve či později vybije a stává se nepříjemným odpadem. A jen část z tohoto množství se dostane ke zpracování a recyklaci. Teoreticky se baterie na skládce může rozkládat a škodit až 500 let.

Doma je ideální použité baterie skladovat v uzavíratelných nádobách z tvrdého plastu, kovu nebo skla (z baterií někdy může vytékat hydroxid draselný). A jednou za čas baterie odnést do sběrného boxu. 

 

 

Jak funguje třídění a recyklace baterií

K efektivní recyklaci je nezbytné, aby baterií byl dostatek. Jelikož v ČR nemáme k dispozici tak velké množství sebraných baterií, je část baterií posbíraných v rámci zpětného odběru vyvážena k materiálovému využití do zahraničí. V ČR je k dispozici přes 27 000 sběrných míst. Samotné zpracování probíhá zejména v Lotyšsku, Německu ve Francii. V České republice se zpracovávají pouze tradiční olověné baterie.

V principu se dá říci, že se k recyklaci dostane pouhá třetina z baterií uvedených na trh. V potaz je třeba brát i tu skutečnost, že mnoho baterií je odevzdáváno v rámci zpětného odběru elektrospotřebičů. Jedná se o tzv. nevyměnitelné baterie. V současné době je recyklováno asi 45 % baterií, které se v ČR dostanou do oběhu. Horším zjištěním je, že 2 100 tun končí neznámo kde.

Mnoho elektrospotřebičů má baterie zabudované, abyste se k nim nedostali. Jedná se například o tablety, různá AKU nářadí a podobná udělátka, ve kterých jsou baterie součástí konstrukce, aby je nebylo snadné vyměnit, popřípadě aby je nešlo vyměnit vůbec. Velmi často se jedná i o nebezpečné lithiové články. V takovém případě ponechte baterii v jejím oblíbeném zařízení a to celé vyhoďte do kontejneru na elektrošrot. O vyjmutí baterií z takových elektrospotřebičů se následně postará zpracovatel a  odevzdá je k dalšímu zpracování. překvapivých 182 tun. (Jedná se o celkové množství získané od zpracovatelů).

Základní rozdělení baterií

Malé baterie (články)

Použité malé baterie například z hodinek, budíčků či tzv. záložní baterie vhazujte rovněž do krabic na sběrných místech. (Tyto tzv. knoflíkové baterie obsahují do 2% rtuti. A až 15 % stříbra.)

Baterie z notebooků, telefonů a dalších udělátek

Jde o akumulátory, které jsou součástí elektrozařízení. Jelikož veškerá elektrozařízení nyní můžete odevzdat v rámci zpětného odběru, zbavíte se spolu se strojkem i baterie. Pokud máte pouze vysloužilou baterii, kterou jste sami vymontovali, opět můžete využít sběrných míst, vrátit ji u prodejce, kde jste koupili novou, nebo v krajním případě se zastavit ve sběrném dvorku. Nicméně z elektrozařízení není třeba baterie odstraňovat. O to se postará zpracovatel.

Lithiové baterie

Lithiové nebo lithium-iontové (Li-ion) baterie mají prý malý paměťový efekt. Nízkou rychlost samovybíjení. Ačkoli obsahují méně toxických materiálů než jejich olovění a Ni-Cd bráškové, nejsou zcela netoxické. Jejich skládkování je značně komplikované, stejně jako přeprava. Pokud se dostanou mimo odpadové toky, pak těžké kovy, které se z nich vylouhují, proniknou do podzemních vod a tam napáchají nepředstavitelnou zkázu. Při jejich spalování vzniká zásadní množství toxických plynů. Jejich recyklace je tedy optimální způsob jak se jich zbavit, když doslouží. Bohužel, míra recyklace lithiových baterií je žalostně nízká . Popřípadě jejich znovuvyužívání. Ačkoli svou závislost na lithiu neustále zvyšujeme, problematické je i jeho získávání. Na rozdíl od běžných článků, pokud u lithiových baterií dojde k porušení obalu, může dojít k samovznícení. Na vzduchu lithium vydatně hoří a jeho hašení je velmi komplikované – lépe řečeno, musí vyhořet.

Autobaterie

Jsou cenným zdrojem olova a jeho slitin. Proto, autobaterie nevyhazujte do směsného odpadu, ale v místech k tomu určených.  Autobaterie jsou v ČR recyklovány téměř stoprocentně.

Průmyslové baterie

Pod pojmem průmyslové baterie rozumíme ty baterie, které slouží především jako záložní zdroje v elektrárnách, bankách, letištích nebo nemocnicích. Dále pak jako zdroje v zařízeních, jako jsou vysokozdvižné vozíky, elektrické dopravní prostředky. Jelikož tyto typy baterií nejsou využívány běžnými spotřebiteli, nevztahuje se na ně princip zpětného odběru. 

Co se může (mimo jiné) ukrývat uvnitř?

Každá baterie je svým způsobem nebezpečný odpad. A nezapomínejte, že škodlivé baterie jsou i v mobilech a dalších přenosných elektronických zařízeních, kam je sice nedáváte, ale jsou tam.

Mezi nejznámější chemikálie obsažené v galvanických článcích patří:

Hydroxid draselný – je to žíravina, která dokáže poleptat například sklo. 

Kadmium – kadmia se můžeme nadýchat nebo se jím kontaminovat z potravin pěstovaných na kadmiem zamořené půdě. Kadmium je již dva roky zakázáno v bateriích používat.

 Rtuť — současné baterie obsahují skutečně jen minimum), která se může vázat na atomy síry v membránách buněk lidského těla a měnit osmoregulaci a transport sacharidů do buňky a v důsledku toho až její odumření.

 Olovo – váže se rovněž na atomy síry, ovlivňuje funkci enzymů a může snižovat schopnost kostní dřeně produkovat červené krvinky. U dětí vystavených dlouhodobému působení olova se může objevit zpomalený duševní vývoj (ale to se spíše týká vodovodních trubek než baterií).

 Nikl – jednoznačně zdraví škodlivý. Jeho pravidelné dávky mohou být příčinou vzniku rakoviny. Mezi námi je to mutagen. Tedy látka, která je schopna negativně ovlivnit vývoj plodu (lidského). Ovšem více než to je nikl alergen způsobující kožní vyrážky.

Lithium – hovoří se o něm jako o perspektivním prostředku k uchování energie. Zatím. Tyto baterie jsou dnes pohonem mobilních telefonů, notebooků, tabletů nebo aku-elektrického nářadí. A elektromobilů. Lithiové baterie může při nesprávné manipulaci zkratovat a způsobit požár. S lithiovými bateriemi zacházejte opatrně. Nerozbíjejte je. Sběrné boxy na lithiové baterie jsou označeny zvláštní značkou.

Kobalt – v zemské kůře jde o vzácný prvek, který se nejčastěji vyskytuje jako doprovodný nerost niklových rud. Používá se jako modrý pigment pro barvení skla a keramiky. Ve vysoké koncentraci může způsobit  plicní onemocnění.

RECYKLACE BATERIÍ V ČÍSLECH

Na celkovém množství sebraných vysloužilých baterií se podílejí odhadem ze 42% domácnosti a z 58% firmy.

Vysloužilé baterie v Česku musejí přijmout všechny prodejny, které prodávají nové baterie, bez ohledu na značku, velikost a množství. Odevzdávat se mohou i ve sběrných dvorech a mobilních sběrnách nebezpečných odpadů.