Udržitelné chování firem

14. 4. 2024

Udržitelné chování firem

NOVÝ ZPŮSOB UDRŽITELNÉHO CHOVÁNÍ FIREM

Znát ekologický dopad, nebo způsob řízení dané společnosti, může u spotřebitelů či odběratelů ovlivnit rozhodnutí o koupi produktu nebo služeb, které firma prodává. Na udržitelnost je kladen čím dál větší důraz, a i spotřebitelé požadují čím dál častěji potvrzení, že firmy přistupují ke svému podnikání udržitelně i s ohledem na životní prostředí. Co označuje zkratka ESG, jaký má přínos a proč by nás, jako spotřebitele, mělo toto hodnocení firem zajímat? Již za rok 2024 budou velké firmy povinně vydávat nefinanční reporting. Díky němu bude možné zjistit, jaký je dopad konkrétní firmy na společnost a na životní prostředí.

 

 

CO JE ESG? 

Termín se používá od roku 2004 s cílem informovat investory o společenské odpovědnosti firem.
Písmenná zkratka „ESG” je složena z počátečních písmen anglických slov Environmental, Social, Governance, kdy „E“ znamená životní prostředí, „S“ označuje sociální faktory a „G“ jsou způsoby řízení. 

CO SI POD ESG PŘEDSTAVIT V PRAXI?

Zkratka ESG je tedy souhrnným označením pro reporting různých aspektů firem, které jsou důležité pro investory, obchodní partnery, banky, ale také pro spotřebitele. Díky němu je možné zjistit komplexní obrázek o zdraví společnosti oproti klasickým finančním zprávám a výkazům. Dokladují například, jak firma ovlivňuje životní prostředí, jaké jsou vztahy se zaměstnanci a informuje také o způsobech řízení.

„E“ JAKO ENVIRONMENT (ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

Z hlediska dopadu na životní prostředí jsou posuzovány faktory jako například emise skleníkových plynů, zjednodušeně uhlíková stopa, spotřeba vody v provozu společnosti, původ zdrojů používaných na výrobu produktů, způsob, jakým firma nakládá s odpadem a mnoho dalších faktorů

Dle obecně platné hierarchie přístupu k odpadům je nejlepší předcházet jejich vzniku.

Na základě nové legislativy budou společnosti muset dokládat, jak předchází produkci jednorázových plastových produktů, ale posuzovat se bude například i to, jaký druh odpadu daná společnost produkuje či jak dopadá její činnost na biodiverzitu.
Součástí reportingu bude i to, zda firma vyvíjí dostatečnou snahu o odklon odpadu ze skládek a snaží se o jeho efektivní využití recyklací, nebo alespoň o energetické využití odpadu (EVO).

„S“ JAKO SOCIAL (SOCIÁLNÍ FAKTORY) 

Co se skrývá pod písmenkem „S“? Ve vztahu ke společnosti se posuzuje práce s lidskými zdroji a péče o zaměstnance, zda-li nedochází k diskriminaci, ale také to, jak se firma chová ke své komunitě – například zda a jak se podílí na různých prospěšných projektech.

„G“ JAKO GOVERNANCE (ZPŮSOB ŘÍZENÍ) 

Zbývá už jen „G“ – neméně důležitou částí ESG reportingu jsou informace o způsobu vedení firmy, způsobu řízení ESG, obchodní etika a etický kodex, či řízení rizik, který zajímá především investory. Pevné dodavatelsko-odběratelské vztahy a daňová transparentnost mohou pomoci k pozitivnímu rozhodnutí navázat spolupráci.

ESG ZNAMENÁ POVINNÉ REPORTOVÁNÍ DAT

Česká republika je členem Evropské unie, a proto u nás závazně platí některé právní předpisy, které jsou implementovány do naší legislativy.

Nově tam od roku 2024 spadá povinnost podávat reporting ESG pro velké firmy. V budoucnu se bude povinnost týkat velkých, ale i středních a malých firem, které obchodují na burze nebo splňují určitá kritéria1. 

JAKÝ VÝZNAM MÁ MÍT ESG?

Na podnik, který podle směrnic dosahuje vysoký faktor ESG, bude nahlíženo jako na „společensky odpovědný podnik“ a otevře se mu tak brána k novým potenciálním obchodům a výhodnějším úvěrům.

Momentálně se usiluje o standardizaci ESG reportování na celém světě. Evropa si už plán udělala.
Někteří političtí zástupci zemí jiných kontinentů (například Spojené státy americké) se prozatím dívají na tuto problematiku poněkud skepticky – museli by totiž projít radikálnějšími změnami v systému.

S novou směrnicí přichází velká změna pro podnikatele i spotřebitele – zodpovědné firmy budou pasivně odměňovány prostřednictvím více příležitostí a cest k obchodu a kupující jednotlivec bude mít možnost lépe objektivně posoudit dopad konkrétní značky.

Na stavu životního prostředí záleží – spotřebitelé čím dál více sledují prezentaci firem v rámci jejich přístupu k ekologii (využívají greenwashing? apod.) a na základě svých poznatků vybírají, jaké produkty nebo služby si vyberou.

Podle toho se řídí i investoři, kteří berou v úvahu, že úspěch firmy není pouze o finančních ziscích. Jednoznačnou výhodou každého businessu je tedy mít ESG skóre vysoké.

Co se týká třídění odpadu, i tam je v mnoha případech prostor pro zlepšení.